सामवेद

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

सामवेद चार वेदमध्येको एक हो।