सप्तसती पुस्तक श्रेय

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

Article Sources and Contributors
[प्रथम पृष्ठ] Contributors: Uttam prasad pandit, राम प्रसाद जोशी, सरोज कुमार ढकाल, 2 anonymous edits
[देवी कवच] Contributors: सरोज कुमार ढकाल
[अर्गला स्तोत्र]Contributors: सरोज कुमार ढकाल
[कीलक स्तोत्र ]Contributors: सरोज कुमार ढकाल
[प्रथम चरित]Contributors: सरोज कुमार ढकाल
[मध्य चरित]Contributors: सरोज कुमार ढकाल
[उत्तम चरित]Contributors: सरोज कुमार ढकाल
[अपराधक्षमापण स्तोत्र] Contributors: सरोज कुमार ढकाल