विशेषण

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

विशेषणले कुनै पनि नाम अथवा सर्वनामको गुणको व्याख्या गर्दछ ।।