लिङ्ग, वचन, पुरुष र आदर

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय