देवी कवच

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

अथ देव्याः कवचम्


ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ..
ब्रह्मा ऋषिः . अनुष्टुप् छन्दः . चामुण्डादेवता

अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् . दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् .

श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ..

ॐ नमश्चण्डिकायै
मार्कण्डेय उवाच .

ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् .

यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह .. १..


ब्रह्मोवाच

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् .
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने .. २..

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी .
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् .. ३..

पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च .
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् .. ४..

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः .
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना .. ५..

अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे .
विषमे दुर्गमे चैव भयात्तार्म शरणं गताः .. ६..

न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे .
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि .. ७..

यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते .
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः .. ८..

प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना .
ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना .. ९..

माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना .
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरि प्रिया .. १०..

श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना .
ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता .. ११..

इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः .
नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नो पशोभिताः .. १२..

दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः .
शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् .. १३..

खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च .
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गर्मायुधमुत्तमम् .. १४..


दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च .

धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै .. १५..


नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे .

महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि .. १६..


त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवद्धिर्नि .

प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता .. १७..


दक्षिणेऽवतु वाराही नैऋर्त्यां खड्गधारिणी .

प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी .. १८..


उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी .

ऊध्वर्म ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा .. १९..


एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना .

जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः .. २०..

अजिता वाम पाश्वेर् तु दक्षिणे चापराजिता .
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूध्निर् व्यवस्थिता .. २१..

मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी .
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके .. २२..

शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वार्रवासिनी .
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी .. २३..

नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका .
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती .. २४..

दन्तान् रक्षतु कौमरी कण्ठदेशे तु चण्डिका .
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके .. २५..

कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला .
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी .. २६..

नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी .
स्कन्धयोः खङ्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी .. २७..

हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च .
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौरक्षेत्कुलेश्वरी .. २८..

स्तनौरक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी .
हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी .. २९..

नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा .
पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी .. ३०..

कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी .
जङ्घे महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी .. ३१..

गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी .
पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी .. ३२..

नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोध्वर्केशिनी .
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा .. ३३..

रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती .
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी .. ३४..

पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा .
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु .. ३५..

शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा .
अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी .. ३६..

प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् .
वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना .. ३७..

रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी .
सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा .. ३८..

आयू रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी .
यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी .. ३९..

गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके .
पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी .. ४०..

पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा .
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता .. ४१..

रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु .
तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी .. ४२..

पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः .
कवचेना वृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति .. ४३..

तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः .
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् .
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् .. ४४..

निर्भयो जायते मत्यर्म:: संग्रामेष्वपराजितः .
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् .. ४५..

इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् .
यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः .. ४६..

दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः .
जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः .. ४७..

नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः .
स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् .. ४८..

अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले .
भूचराः खेचराश्चैवजलजाश्चोपदेशिकाः .. ४९..

सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा .
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः .. ५०..

ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः .
ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः .. ५१..

नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते .
मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम् .. ५२..

यशसा वद्धर्ते सोऽपि कीर्ति मण्डितभूतले .
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा .. ५३..

यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् .
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्र पौत्रिकी .. ५४..

देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् .
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः .. ५५..

लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते .. ॐ .. ५६..

नेपाली अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

ॐ चण्डिका देवीलाई नमस्कार छ। महर्षी मार्कण्डेयजीले भन्नुभयो- "हे पिताम्मह! जो यो संसारको गोप्य तत्व हो, जो आजसम्म कसैको साम्नेमा प्रकट भएको छैन, जो सबैको कल्याण रक्षा गर्ने खालको छ, यदी यस्तो कुनै उपाय छ भने मलाई सुनाउनुहोस्।" ब्रह्माजीले भने- हे महर्षि! यस्तो उपाय त देवी को पवित्र कवच नै छ, जो परम गोपनिय तथा सम्पूर्ण प्राणिहरुको उपकार गर्न सक्छ, हे मुने! उसलाई सुन। श्री दुर्गाजीका नौवटा रुप बताइएका छन्, जसलाई 'नवदुर्गा' भन्छन्। माताको पहिलो रुपको नाम शैलपुत्री हो, दोस्रो रुपको नाम ब्रह्मचारिणी हो, माताको तेस्रो रुप चन्द्रघण्टा हो, चौथो रुपको नाम कुष्माण्डा हो। पाँचौ रुपको नाम स्कन्धमाता हो. छैटौँ रुपको नाम कात्यायनी हो भने सातौँ रुपको नाम कालरात्री हो यसै गरी आठौँ रुपको नाम महागौरी हो माताको अंतिम तथा नवौँ रुपको नाम सिद्धीदात्री हो। नवदुर्गाका यी सबै नामहरु महात्मा ब्रह्माजी द्वारा प्रतिपादित भएका हुन्। यदी कुनै मनुष्य (दु:ख रुपी) अग्नीमा जलिरहेको छ, युद्ध भुमीमा शत्रुहरु द्वारा घेरिएको छ, घोर संकटमा फँसेको छ तथा यि भएहरुबाट आतुर भएको छ भने त्यो मनुष्य भगवती नवदुर्गाको शरणमा जावस्। जो माताको शरणमा जान्छन्। उनको कुनै अमंगल हुदैन। युद्धादिको समयमा संकट परेमा उनलाई कुनै विपत्ती देखिदैन र उनलाई शोक, दु:ख तथा भयबाट मुक्ती मिल्छ। जो श्रद्धा-भक्तिपूर्वक देवीको स्मरण गर्छन्, उनलाई निश्चय नै कल्याण एवं उन्नति प्राप्त हुन्छ। हे देवेश्वरी! जो तिम्रो चिन्तन (स्मरण) गर्छन्, उनलाई तिमी नि:संदेह रक्षा गर्छौ। माता चामुण्डाले प्रेतमा स्थान लिएकी छन्, बराही भैँसीमा चढेकी, ऐंद्री हात्तीमा चढेकी छन्, बैष्णवी गरुडमा चढेकी छन्। माहेश्वरी साँढे माथी चढेकी छन्, कौमारीले मयूरलाई आफ्नो बाहन बनाएकी छन्। भगवान विष्णुकी प्रिया लक्ष्मि जी कमलको फूलमा बसेर कमलको फूल हातमा लिएकी छन्। सेतो रुप धारण गर्ने देवी ईश्वरी गोरु माथी चढेकी छन्। सबै आभुषणले शोभीत भएकी देवी ब्रह्मी हाँसमाथी बसेकी छिन्। यस प्रकार यी सबै माताहरु सबै प्रकारका योग शक्तीहरुले सम्पन्न छन्। यी सबै देवीहरुका अतिरिक्त अरु पनि धेरै योग शक्तीले सम्पन्न देवीहरु छन्। जो अनेक अलंकारहरुले शोभीत, अनेक प्रकारका अमुल्य आभुषण र रत्नहरुले विभुषित छन्। सम्पूर्ण देवीहरु रथमा बसेकी छन्। क्रोधले आपुरित आफ्ना प्रिय भक्तहरुको रक्षा निमित्त शंख, चक्र, गदा, शक्ती, हलो र मुशल आफ्ना हातहरुमा लिएकी छन्। खेटक र तोमर तथा परशु एवं पाश, कुन्त, त्रिशुल तथा उत्तम शाङ्र्ग, धनुष यी सबै हतियारहरु देवी आफ्नो हातमा धारण गर्छिन्। दैत्यहरुको देहको नाशको लागी, भक्तहरुलाई अभय दानको लागी र देवताहरुको हितको लागी यी हतियारहरुको धारण गरेकी हुन्छन्। महा रौद्र रुप धारण गर्ने, अत्यन्त घोर पराक्रम भएकी. महाबली, महान उत्साही, अत्यन्त ठुलो भयको नास गर्ने हे देवी! तिमीलाई नमस्कार छ। कठिनाइमा दर्शन दिने भएकी, शत्रुहरुमा भय बढाउने भएकी, मेरो पूर्व तर्फ ऐँद्री देवीले रक्षा गर्नुहोस् आग्नय तर्फ अग्नी देवताले मेरो रक्षा गर्नुहोस्। दक्षिण तर्फ बराही देवीले रक्षा गर्नुहोस्, नैऋत्य तर्फ खड्ग धारण गर्ने देवीले रक्षा गर्नुहोस् मेरो पश्चिम तर्फ वारुणी देविले रक्षा गर्नुहोस् र वायव्यकोण तर्फ मृगवाहीनि देविले रक्षा गर्नुहोस्। उत्तरमा कौमारी र इशान तर्फ शुलधारिणी देविले रक्षा गर्नुहोस्। ब्राह्मणीले मेरो माथीबाट रक्षा गर्नुहोस् वैष्णवीले मेरो तलतिरबाट रक्षा गर्नुहोस्। यसै गरी शवको वाहन भएकी चामुण्डा देवीले मेरो दशवटै दिशाहरुमा रक्षा गर्नुहोस्। मेरो बायाँ तिर अजिता नामकी देवीले रक्षा गर्नुहोस्, दायाँ तर्फ अपराजिताले रक्षा गर्नुहोस्। ललाटमा मालाधारीले र यश्वस्विनीले आँखी भौँको रक्षा गर्नुहोस् अनि नाखको रक्षा यमघण्टा नाम गरेकी देवीले गर्नुस्। शंखिनीले आँखी भौँको बीचमा रक्षा गर्नुहोस्, कानमा द्वारवासिनी देवीले रक्षा गर्नुहोस्। कालिकाले गालाहरुको रक्षा गर्नुहोस् र शाङ्करीले कानको जराहरुमा रक्षा गर्नुहोस्। नाखमा सुघन्धा देवी र माथिल्लो ओठमा चर्चिका देवीले रक्षा गर्नुहोस्। अमृतकला तल्लो ओठको र सरस्वती देवी जिब्रोमा रक्षा गरुन्। दाँतमा कौमारी र घाँटीमा चण्डिका रक्षा गर्नुहोस्। गलाको घण्टीमा चित्रघण्टा, तालुमा महामाया रक्षा गर्नुहोस्। चिउडोको कामाक्षी, वाणीको सर्वमंगला, गलाको भद्रकाली, मेरुदण्डको धनुर्धरीले रक्षा गर्नुहोस्। घाँटीको बाहिरी भागमा निलग्रीवा र नसाहरुको नलकुबरी, कुमको खड्गिनी, पाखुराहरुको वज्रधारिणी रक्षा गर्नुहोस्। हातमा दण्डिनी र औँलाहरुको अम्बिका, नङ्को शुलेश्वरी, काखको नलेश्वरी देवी रक्षा गर्नुहोस्। यसै गरी मेरा दुवै स्थनहरुको महादेवीले रक्षा गर्नुहोस्, मनको शोक विनाशिनीले, हृदयको ललिता देविले, पेटको शुलधारीणीले रक्षा गर्नुहोस्। नाभीको कामिनी र मलद्वारको गुहेश्वरीले पुतना र कामिकाले लिङ्गको र महिषवाहीनिले गुदाको रक्षा गर्नुहोस्। भगवतीले कमरको र विन्ध्यवासिनी दुवै घुँडाहरुको रक्षा गर्नुहोस्। सम्पूर्ण कामनाहरु प्रदान गर्ने महाबला देवीले जंघाहरुको रक्षा गर्नुहोस्। दुबै गोलीगाँठाहरुको नारसिँही र पैतलाको पछाडीको भागको तेजस्वी देवीले रक्षा गर्नुहोस्। खुट्टाका औँलाहरु श्री देवी तल्यौटाहरुको तलवासिनी रक्षा गर्नुहोस्। नङको द्रष्टा कराली देवी र केशहरुको उर्ध्वकेशनी रक्षा गर्नुहोस्। रौँका जराहरुको कौवेरी, छालाको बागेश्वरी रक्षा गर्नुहोस्। रगत, मज्जा, बोसो, माशु तथा हाड, मेदको पार्वती, आन्ध्राहरुको कालरात्री, पित्तको मुकुटेश्वरी रक्षा गर्नुहोस्। मुलाधार पद्मकोषको पद्मावती, कफको चुडामणी, नङहरुका तेजको ज्वालामुखि, शरीरको समस्त सन्धिहरुको अभेद्या देवी रक्षा गर्नुहोस्। ब्रामणी देवी! तपाई मेरो वीर्यको र छायाको छत्रेश्वरी रक्षा गर्नुहोस्। मेरो अहंकार, मन, बुद्धिको धर्मधारीणीले रक्षा गर्नुहोस्। प्राण, अपान, व्यान, उदान र समान वायुको वज्रहस्ता देवीले रक्षा गर्नुहोस्। भगवती कल्याण शोभना मेरो प्राणहरुको रक्षा गर्नुहोस्। रस, रुप, गंध, शब्द, स्पर्शको विषयहरुमा योगिनी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणको नारायणी देवी रक्षा गर्नुहोस्। आयुको रक्षा वाराही गर्नुहोस् र वष्णवी धर्मको रक्षा गर्नुहोस्। यश र कर्तिको लक्ष्मीले, धन र विद्याको चक्रधारिणी रक्षा गर्नुहोस्। इन्द्राणी! तपाइ मेरा गोत्रको र चण्डिके! तपाई मेरा पशुहरुको रक्षा गर्नुहोस्। महालक्ष्मी छोराहरुको र भैरवी पत्नीको रक्षा गर्नुहोस्। मार्गमा शुभ गर्ने भएकी सुपथादेवी तथा मार्गको क्षेमकरी रक्षा गर्नुहोस्। राज्य द्वारमा महालक्ष्मी रक्षा गर्नुहोस् तथा चारै तर्फ व्याप्त रहेकी विजया देवी मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हे पापनाशिनी देवी! जुन ठाउँ कवचमा उल्लेख नगरिएको अथवा रक्षा हिन छ, त्यसको रक्षा तपाई गर्नु किनकी तपाई विजयशालिनी र पापनाशिनी हुनुहुन्छ। यदी मनुष्य आफ्नो कल्याण चाहन्छ भने कवच पाठको बिना एक पाइलो पनि बाहिर नजावस्, कुनै यात्र नगरोस्। कवचको पाठ गरेर कुनै प्राणी कवचबाट सुरक्षित जहाँ-जहाँ पनी जान्छ त्यहाँ- त्यहाँ उसलाई धनको प्राप्ती तथा सम्पूर्ण ईछ्छाहरुको पुर्ती तथा सफलता मिल्छ। जसले यो अभिष्ट वस्तुको चिन्तन गर्छ, उसलाई ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। कवच द्वारा मनुष्यले पृथ्वीमा परम सुख पाउँछ। कवचबाट सुरक्षित मनुष्य निर्भय हुन्छ। युद्धमा पराजय हुदैन, उ तिनै लोकहरुमा पूज्य हुन्छ। देवीको यो कवच देवताहरुको लागी पनि दुर्लभ छ। जो मनुष्य प्रतिदिन तिनवटै संध्यामा श्रद्धा-भक्तीपूर्वक यसको पाठ गर्छ, उसलाई देवी-कला प्राप्त हुन्छ तथा उ तिनवटै लोकहरुमा पराजित हुदैन र अकाल मृत्युको भयबाट रहित भएर सय बर्ष सम्म यो मर्त्यलोकमा आनन्दपूर्वक जीवित रहन्छ। उसका मकरा, दादुरा, कुष्ठरोग आदि सम्पूर्ण रोगहरु नष्ट हुन्छन्। कनेर, भांग, धतुरो, अफीम, आदी स्थावर विष, सर्प र बिछ्छी आदीले डषेर चढेको जंगम विष तथा रासायन पदार्थ द्वारा निर्मित कृत्रिम विष, यी सबै प्रकारका विषहरु दुर हुन्छन्। यिनको कुनै प्रभाव हुदैन। मारण मोहनादी समस्त आभिचारिक प्रयोग र यन्त्रहरु - मन्त्रहरुबाट हुने अरिष्ट प्रभाव--यि सबै कवचलाई हृदयमा धारण मात्र गर्ने मनुष्यलाई देख्ने बित्तिकै दुर हुन्छन्। यति मात्र हैन पृथ्वीमा विचरण गर्ने ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जलबाट उत्पन्न एवं उपदेश मात्रले सिद्धी पाएका निम्न कोटीका देव, जन्मका साथ प्रकट हुने र कुलमा उत्पन्न भएका कुल देवता, माला (कंठमाला आदि) तथा डांकिनी, शाकिनी र आकाशमा विचरण गर्ने महाबली डांकिनीहरु त्यो मनुष्यलाई देखेर नै भाग्छन्। ग्रह, भुत, पिचास, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, वेताल, कुष्माण्डा, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता पनि हृदयमा कवच धारण गरिरहने मनुष्यलाई देख्ने बित्तिकै भाग्छन्। कवचधारी पुरुषले राज सम्मान र वृद्धि प्राप्त गर्छ र उसको तेजको वृद्धि हुन्छ। जसले कवचको पाठ गरेर फेरी सप्तसती चण्डिको पाठ गर्छ, त्यसको यश र कृतिमा वृदि हुन्छ। यस्तो मानिसको जब सम्म पृथ्वी रहन्छ तब सम्म सन्तान नाती पनाती आदी वंश परम्परा रहीरहन्छन्। माहामायाको कृपाले त्यो उस नित्य परम्पदलाई प्राप्त गर्ने छ जो देवताहरुको लागी पनि दुर्लभ छ। त्यो परम् दिव्य स्वरुप प्राप्त गर्छ। साथै कल्याणमयी शिवजीको साथमा परमानन्दको भागी हुन्छ।

(श्री) देवी कवच पूर्ण भयो॥

हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्नुहोस्]

अर्गला स्तोत्र