ढाँचा वार्ता:परिमार्जित परिवाहक

पृष्ठ सामग्री अन्य भाषाहरूमा समर्थित छैन।
विषय थप्नुहोस्
नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

द्क द्ख द्ग द्घ द्च द्छ द्ज द्झ द्ण द्त द्थ द्द द्ध द्न द्प द्फ द्ब द्भ द्म द्य द्ल द्व द्स द्ध्य द्व्य द्द्य ह्च ह्छ ह्ज ह्झ ह्ण ह्त ह्थ ह्न ह्प ह्फ ह्ब ह्भ ह्म ह्य ह्ल ह्व ह्स ङ्क ङ्ख ङ्ग ङ्घ ङ्च ङ्छ ङ्ज ङ्झ ङ्म ङ्न ङ्य ङ्व श्च श्व श्न श्ल

द्क द्ख द्ग द्घ द्च द्छ द्ज द्झ द्ण द्त द्थ द्द द्ध द्न द्प द्फ द्ब द्भ द्म द्य द्ल द्व द्स द्ध्य द्व्य द्द्य द्र्य द्भ्य द्ग्र द्ब्र द्व्र ह्च ह्छ ह्ण ह्त ह्थ ह्न ह्प ह्फ ह्ब ह्भ ह्म ह्य ह्ल ह्व ह्स ङ्क ङ्ख ङ्ग ङ्घ ङ्म ङ्य श्च श्व श्न श्ल[सम्पादन गर्नुहोस्]

द्क द्ख द्ग द्घ द्च द्छ द्ज द्झ द्ण द्त द्थ द्द द्ध द्न द्प द्फ द्ब द्भ द्म द्य द्ल द्व द्ध्य द्व्य द्द्य द्र्य द्भ्य द्ग्र द्ब्र द्व्र ह्च ह्छ ह्ण ह्त ह्थ ह्न ह्प ह्फ ह्ब ह्भ ह्म ह्य ह्ल ह्व ह्स ङ्क ङ्ख ङ्ग ङ्घ ङ्म ङ्य श्च श्व श्न श्ल 2405:201:1D:EDB7:5146:6A12:D97D:D22C १२:२५, १५ अप्रिल २०२३ (नेपालको प्रमाणिक समय)जवाफ दिनुहोस्