ढाँचा:अनुवाद

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
यसअनुवादको पुस्तक अथवा केही भाग अरुभाषामा लेखिएको छ यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न सहयोग गर्नुहोस्